Casetävling

Stort Tack till årets deltagare och juryn som i år bestod av : Madeleine Fogde, Maria Karlsson, Cecilia Nordin Van Gansberghe, Ulf von Greiffencrantz & Joakim Larsson.

Bild ovan: Årets deltagare, några av projektgruppen och Johan Kuylenstierna!

Kontaktperson

Anna-Sofia Cappelen, projektledare UNIK Utmaning 2017, sofiacappelen(a)gmail.com

 

Hösten 2017 är det dags för en ny omgång av KSLA:s casetävling – UNIK Utmaning

I UNIK:s casetävling ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du kommer sättas samman i en grupp med andra unga och intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni en resurspersoner bestående av KSLA-ledamöter,  som är tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Tävlingen riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Beskrivning Case 2017

Tema: Internationellt, mål 12 enligt FNs globala mål för hållbar utveckling:

”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till delmål 12.3 ”Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.”

Beskrivning och avgränsning

Hållbar produktion och konsumtion möts i ett dynamiskt samspel mellan människors långsiktiga behov av hälsobefrämjande och näringsrika livsmedel och produktions- och förädlingsmetoder som levererar dessa livsmedel i tillräcklig mängd och utan att äventyra kommande generationers behov. Alla steg längs värdekedjan från insatserna i primärproduktionen till mesta möjliga livsmedelsnytta för konsumenter och i mesta möjliga mån slutna kretslopp måste kunna upprätthållas inom planetens gränser (planetary boundaries, ref Steffen et al, 2015).

Avgränsningen i detta case är hur en hållbar konsumtion och produktion ska kunna uppnås med tidshorisonten 2030 med hänsyn till tre övergripande aspekter: Logistik, internationell samverkan, samt integrering av ny teknik.

Med logistik avses inte bara transportoptimering utan även resursoptimering som leder till minsta möjliga nödvändiga resursanvändning i värdekedjan. Hur ska fysiska och informationsflöden utformas och styras för att komma närmare en hållbar värdekedja?

Med internationellt samarbete avses att de globala målen inte kan nås utan samverkan över system- och nationsgränser. Lokala och regionala tillämpningar behöver lyftas och spridas för att kunna anpassas och användas globalt. Dessutom innebär ofta en resursoptimering samverkan kring produktion och processer. Hur kan vi samverka internationellt för att främja idé- och kunskapsutbyte och för att allokera de globala resurserna på bästa sätt?

Med ny teknik avses digitalisering och robotisering med utveckling av sensorteknologi, hantering av stora mängder indata (”big data”) och machine learning för utveckling av nya gränssnitt, precisionstekniker för både odling och djurhållning, bioteknik och materialutveckling. Vilka teknologier kommer att bli särskilt användbara i utformningen av en hållbar värdekedja?

Utmaningen i detta case är att med tidshorisonten 2030 och med hänsyn till de tre aspekterna ta fram ett förslag på hållbar konsumtion och produktion i enlighet med FNs mål 12, speciellt delmål 12.3.

Resultatet ska presenteras muntligen på engelska alternativt på svenska som en ”pitch” på max tio minuter. Därefter kommer juryn att ställa frågor i ca 10-15 minuter till respektive grupp.

Referenser:

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/

Steffen et al, 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. DOI: 10.1126/science.1259855

Praktisk information
Vi träffas fredagen den 20 oktober kl 10 i KSLA:s lokaler på Drottninggatan 95B. Efter det väntar ett fullspäckat schema, fram till söndag kl 17:00.

Dator
Under tävlingens gång kommer ni troligtvis vilja ha tillgång till dator så vi rekommenderar att ni tar med en laptop eller liknande.

Klädsel
Det kommer att serveras en trerätters middag tillsammans med juryn och intressenter på lördagen i övrig finns ingen klädkod för tävlingshelgen.

Resa till och från Stockholm bokar ni själva. Ni får ersättning för resor upp till 1500 SEK. Spara kvitton! Om ni kommer sent/blir försenade meddela detta till Hans på alternativt 0706 88 80 84.

Boende ordnar vi åt er på ett hotell inom gångavstånd från KSLA. Checka in gör vi tillsammans på eftermiddagen den 20/10.

Mat. Frukost får ni på hotellet. Vi bjuder på lunch, middag, samt för- och eftermiddagsfika.

Förra årets CASE vinnare samt pris och belöningsmottagare. Övre raden fr v/top road from left:Mattias Eriksson, Annika Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars Klingström.
Mittraden fr v/middle row, from left: Sven Lindgren, Ann-Charlotte Wallenhammare, Lars Törnder, Kenneth Cassman, Christina Engfeldt, Anna-Sofia Cappelen.

Nedre raden fr v/bottom row, from left: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén Jacobsson, Maycon Vinberg, Jessica Jansson.

 

Kontaktperson

Anna-Sofia Cappelen, projektledare UNIK Utmaning 2017, sofiacappelen(a)gmail.com

 

INFO 

UNIK Utmaning 2017info